Tarım Kredisi – Faizsiz Hayvancılık Kredisi

Tarım kredisi veya zirai krediler olarak bilinen tarım teşvik kredileri için bir tebliğ yayınlanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandırılacak düşük faizli krediler hangi tarım kredisi kollarına verileceği tebliğde belirtilmiştir.

Tarım kredisi veya zirai krediler hangi tarımsal faaliyetlere nasıl verileceği kısaca tarım kredisi şartları belirlenmiştir. Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma uygulanacak düşük faizli kredi limitleri de iş kollarına göre belirtilmiştir.

Hayvancılığa sıfır faizli kredi ile tarımsal sulama konularına sıfır faizli kredi uygulanacağı, diğer iş kollarına uygulama şartları, vadesi ile işletme kredisi vade ve şartları da tebliğ içerisinde belirlenmiştir.

Faizsiz hayvancılık kredisi  ve diğer krediler 12.Mart.2011 tarih, 2011/17 sayılı uygulama tebliğinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından uygulamaya konulmuştur.

Sıfır faizli hayvancılık kredisi ve sıfır faizli tarımsal sulama kredisi dışında kalan tarımsal iş kollarına % 50 faiz indirimli kredi uygulanacağı tebliğde belirtilmiştir.

Bakanlığın 12.Mart.2011 tarih, 2011/17 sayılı yayınlamış olduğu Tarım Kredisi veya zirai krediler olarak bilinen tarım teşvik kredileri ile tarım kredisi şartları tebliği aynen aşağıya çıkarılmıştır.

“Bakanlığımızca üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2011 yılında da devam edildi. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 9 kalemde bir çok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesini hedeflendi.

Hayvancılık ve tarımsal sulama konularında %100 diğer konularda % 50 faiz indirimi sağlayan ve 12 Mart 2011 tarihinde yayınlanan 2011/17 sayılı uygulama Tebliğinde  belirtilen teknik kriterler kapsamında kullanılabilecek olan, düşük faizli kredilerinden işletme kredileri için 2 yıl,  yatırım kredileri için ise 7 yıla kadar vade ile faydalanma imkanı sağlandı. Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında; hayvancılık ve kontrollü örtüaltı tarım konusunda üst limit 7.5 milyon TL, sulama yatırımlarında 1,5 milyon TL. iyi tarım, organik tarım ve su ürünleri için 3 milyon TL, sertifikalı tohum, fide, fidan, arıcılık ve kanatlı sektörü için 1,5 milyon TL ve mekanizasyon ve diğer konularda 500.000 TL olarak belirlendi. Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticilerimiz açısından önemli bir katkı sağlayacak uygulama kredi konuları ve genel esasları şunlar:

1-Hayvansal Üretim

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

On baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiriciler yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Damızlık düve yetiştiriciliği

Elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Büyükbaş hayvan besiciliği

On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Küçükbaş hayvan besiciliği

Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı

Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için işletme kredisi kullandırılır.

 Kanatlı sektörü

Kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapacak tüzel veya şahıs işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Arıcılık

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

 2-Tarımsal sulama

Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılır.

3-Kontrollü örtü altı tarımı

Kontrollü örtü altı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda örtü altı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtü altı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve örtü altı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, onaylanan projeleri çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

4-İyi tarım uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

5-Organik tarım

Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

6-Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi

Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

7-Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan kullanımı

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

8-Tarımsal mekanizasyon

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, traktör ve biçerdöver de dahil olmak üzere yatırım kredisi kullandırılır.

9-Diğer üretim konuları

Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere, üretim konularındaki ilgili mevzuatları çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.”

Not: Bu tebliğ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ından alınmıştır.

Tarım kredisi olarak bilinen tarım teşvik kredileri ve tarım kredisi şartları 2011 yılı içerisinde böyle uygulanacaktır. Faizsiz hayvancılık kredisi ile diğer tarım kredisi iş kolları için verilen krediler Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılacaktır. Tarım Kredisi kullanacak yetiştiriciler bu kurumlara müracaat ederek kredi kullanacaklardır.


Yorumlar

 1. ferat ballı dedi ki:

  ben buyuk bas hayvancılık yapmak ıstıyorum ama ahırı yaptıracak maddıyatım yok ahır ıcınde destek verıyorlarmı bana nasıl yardımcı olabılırsınız.

 2. admin dedi ki:

  Sayın Ferhat ballı,
  Sıfır faizli hayvancılık kredisi yatırım kredisi olup, ahır yapımı, hayvan alımı, ekipman alımı ve yem bitkileri yetiştirme için verilmektedir. Eğer yeterince teminat ve yatırım tutarınızın % 25 ni nakit gösterebilirseniz ahır yapımı için kredi kullanabilirsiniz.

 3. cemil ulusoy dedi ki:

  ben buyuk baş hayvan için kıredi almak istiyorum ama yerın ne karada buyuklugunun olmasında bı bılgım yok bırde ıcerısınde gereklı olana yanı içine neler yaptırmam gerektıgını bılmıyorum yardımcı olursanız sevinirim tesekkurler

 4. admin dedi ki:

  Sayın Cemil Ulusoy,
  Alacağınız hayvancılık kredisi için yapacağınız iş koluna göre bir proje yaptırmanız gerekir. Hayvancılık kredisi rastgele olmaz yapacağınız hayvancılık projesine göre değerlendirme yapılır. Bu işi yapan şirketler mevcut. Öncelikle bir proje yaptırın proje içerisinde neler olacağını göreceksiniz. Kredi tutarıda bu projeye göre şekillenecektir.

 5. Adnan hoca dedi ki:

  6-7 dönüm bir arazi alıp etci sığır besiciliği yapmak istiyorum. 6-7 dönüm arazi yeterli midir? (50- 100 sığır için) Arazi, ahır ve sığırlar için ne kadar kredi kullanabilirim. Devlet memuru olmam buna engel midir?

 6. admin dedi ki:

  Sayın Adnan Hoca,
  Masraf yapacağınıza göre 100 büyükbaş besi için bir ahır projesi yaptırın. Proje yapan şirketler var. Sonradan sıkıntı çekmemeniz için önceden önlemini alın. İsterseniz 50-100 hayvanı 2 dönüm yere ahır yaparak yapabilirsiniz. Sonrasınıda düşünün ona göre bir çiftlik kurun bence.

 7. hakan dedi ki:

  krediler kapatılmıştır

 8. cihat dedi ki:

  merhaba benim babam zıraat mühendisi babamla beraber besi hayvancılığı alanında yatırım yapmak istiyoruz.. bu krediler ne zamam verilmeye başlayacak ve nasıl bir yol izlememiz gerekir yardımcı olursanız sevinirim. tşk

 9. erdem dedi ki:

  merhaba ben büyük baş hayvan yetiştiriyorum .yem karma makinası almak istiyorum acaba bu makınayı 0 faizli 7 yıl ödemeli alabilirmiyim bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. erdem@koksaltarim.com

 10. aras dedi ki:

  boşuna girmeyin arkadaşlar ha kırediyi alıp başka yerde kullanacaksanız bişe demem ama öyle çiftlik besi şu bu yürümez bu iş arkadaşlar bir yerin olacak yani arazin alafını temin ede bileceğin iki adamın olacak onlara baka bilecek dışardan adam tutmayla olmaz o yüzden yanii ya otu beleşe getirecen yada malı anca para kazanırsın yoksa batar gidersin ben sadece uyarıyorum batan biri olarak…

 11. fatih akın dedi ki:

  slm fatih ben diyarbakırdan yazıyorum tavuk ve yumurta üreticiliği yapmayı düşünüyorum ama nasıl kredi kulanırım bilmiyorum veya nerelere baş vuracağımı yardımcı olursanız sevinirim tşk ederim iyi günler dilerim

 12. efsane dedi ki:

  arkadaşllar hayvancılık faliyetlerinde müthiş derecede zarar var bana sorarsanız önümüzdeki iki yıl daha hayvanla hele hele kıredili hayvanla ugraşmayın derim çünkü zararlar çok büyük altından kalkılmaz derecede örnegin 8 binlara olan damızlık sıgır şuan 3 binlira hesabını siz yapın birde ikide bir pazarlareın kapatılması da cabası saygılar

 13. selman dedi ki:

  ben tarla almak istiyorum bu konuda yardımcı olurmusunuz

 14. ulaş dedi ki:

  slm ben kürk hayvancılığı yapacam üç aylık deneme aşamasını başarıyla sonuçlandırdım fakat damızlık hayvan alacak maddi gücüm yok kürk hayvancılıgına destek verilyormu

Paylaş

*